Jaká je naše mateřská škola

Krédem školy jsou práva dětí, zakotvená v Konvenci práv dítěte, propojená s myšlenkami J.Á.Komenského formulovanými v Informatoriu školy mateřské. Pojetí práce dětmi vychází z myšlenkového odkazu J.Á.Komenského doplněného o součastné poznatky vědy.
Snažíme se respektovat prioritu výchovného působení rodiny. Dětem bychom chtěli umožnit vstup do života přirozeným rozvíjením duševných, tělesných i rozumových schopností. Chceme dítě v naší škole přijímat laskavě a vlídně, se zájmem o ně samotné.
Našim přáním je, aby se rodiče cítili partnery MŠ, nepoznali z její strany nezúčastněnost a nadřazené jednání a přesvědčili se, že požadovaný řád školy vychází z potřeb rozvoje dítěte a je v jeho zájmu. Více o historii a organizaci naší školky se dozvíte na stránce o školce.
Naše mateřská škola nabízí dětem dle jejich zájmu a nadání několik mimoškolních aktivit. Mateřská škola nabízí dětem dle jejich zájmu a nadání a provozních možností školy v daném školním roce nadstandardní mimoškolní aktivity. Celoroční kurz plavání, keramický kroužek, hudební kroužek Zobcovy flétny, seznamování s cizím jazykem, kroužek řečové výchovy „Povídálci“. Všechny tyto zájmové kroužky jsou hrazeny rodiči.
Na škole v odpoledních hodinách pracují dle zájmu rodičů "Edukativně stimulační skupiny", které za přítomnosti rodičů intenzivně připravují děti na vstup do 1.třídy ZŠ. Tento program je využíván jako rozšířená péče o děti s ohroženým vstupem do 1.třídy ZŠ. Ze strany rodičů je o tuto spolupráci velký zájem.
V MŠ 1x týdně v dopoledních hodinách pracuje logopedická poradna. Logopedickou péči zajišťuje odborně vzdělaná logopedka ve spolupráci se SPC Brno, Veslařská. Tato práce vyžaduje úzkou spolupráci s rodinou.

Hlásíme se

  • k těsné spolupráci s rodinou, což znamená vytvořit na škole podmínky ke společným akcím rodiny a školy, neformální pomoci poznat rodičům své dítě a jeho práva doopravdy, učit je komunikaci hrou, přirozenou cestou vniknout do problému výchovy,
  • k upevňování zdraví dítěte na zásadách přirozeného a spontánního pohybu,
  • k rozvoji individuality dítěte, založené na citlivosti a mravnosti jako nejvyšších principech,
  • k vlastenectví, pocitu sounáležitosti s regionem, ve kterém žijeme, s upřednostňováním jeho historie, lidových tradic, písní, tanců, nářečí atd.

Denní režim

Desatero pro rodiče

Školní řád

Informace o platbách

GDPR

 

Historie školy

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 1.října 1973, je umístněna v sídlišti Královo Pole v krásné moderní novostavbě, kde našlo svůj nový domov 78 nejmenších občánků. Postavena je jako účelná jednoposchoďová budova, jež má 3 třídy. V přízemí budovy je umístěna třída BERUŠKY, ředitelna, vlastní školní moderně vybavená kuchyně. V budově jsou dvě oddělené haly se schodišti, které vedou do 1.poschodí k dalším třídám KOPRETINY a POMNĚNKY. V každém oddělení je prostorná třída/herna, kde se rozkládají lehátka k odpolednímu odpočinku dětí, šatna, umývárna se sprchou, dětské WC. Třídy a herny jsou orientovány na jih, což umožňuje dostatečné světlo ve třídách. Škola je vytápěna ústředním topením v&nbsprámci sídliště.

Naše mateřská škola byla první, která byla otevřena v nově rostoucím sídlišti na území Králova Pole. V blízkosti mateřské školy se též otevřela
základní škola Herčíkova 19, se kterou úzce spolupracujeme. Součástí mateřské školy je prostorná zahrada s 3 pískovišti a tělovýchovným náčiním. V blízkosti mateřské školy je dostatek zeleně, jsou zde nově vybudovány dětská hřiště Opička, Kolečko, Stará cihelna aj., vycházky do přírody nám umožňuje nedaleký Medlánecký kopec.

1.1.1996 získala mateřská škola právní subjektivitu a byla zřízena příspěvkovou organizací.

Po dohodě s rodiči ředitelství školy zažádalo o změnu v síti škol a od 1.6.2003 je předškolní zařízení s názvem Mateřská škola "Rozárka", Herčíkova 12, 612 00 Brno.

Pohled ze dvora
Pohled ze dvora
Budova naší školky
Budova naší školky