Organizace vzdělávání – denní režim

Mateřská škola Rozárka má provoz v pracovní dny od 6.30h do 16.30h.

V naší mateřské škole jsou třídy věkově smíšení – heterogenní, kdy třídu tvoří přibližně stejně velké skupiny dětí 3 – 4 leté, 4 – 5 leté, 5 – 6 leté, popřípadě děti s odkladem školní docházky.

Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd dle vlastního výběru rodičů, kdy hlavním kritériem pro výběr třídy je přítomnost staršího sourozence, kamaráda, paní učitelky kterou znají z minulých let – snazší adaptace nových dětí, popřípadě zaměření třídy. Třídy jsou naplněny do počtu 27 dětí – je udělena výjímka.

Denní program je pestrý, řízené a spontánní činnosti jsou vyvážené. Každý den jsou zařazovány zdravotně pohybové činnosti – v letních měsících probíhají na zahradě školy. Nové přijímané děti mají možnost začlenení do kolektivu dětí pomocí adaptačního programu. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální i skupinovou činnost. Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí. Třídní vzdělávací program umožňuje variabilitu ve výběru jednotlivých integrovaných bloků.

Školní řád

Informace o platbách

Potvrzení o školném

GDPR


Vnitřní denní režim dne při vzdělávání dětí

(Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu.)

6:30 – 7:15 scházení dětí ve třídě „BERUŠKY" (dle provozu jednotlivých tříd)
ranní hry dle volby a přání dětí
7:15 – 8:45 scházení dětí na jednotlivých třídách
hravé činnosti vycházející z potřeb a zájmů dětí
didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
individuální práce se „školáky", péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
pohybová cvičení – založená na přirozeném pohybu s využitím písní, řikadel, soutěživých, pohybových a tanečných her, akupresurní cvičení, otužování vzduchem"
jazykové chvilky
smyslové hry
8:45 – 9:15 hygienické návyky, ranní svačina
9:00 – 9:45 skupinové hravé činnosti dle věku a individuálních potřeb dítěte zaměřené na:
rozvoj citový, mravní, sociální
rozvoj fyzického zdraví a zdatnosti
rozvoj poznávacích procesů, poznatků řeči
rozvoj praktických dovedností a návyků
rozvoj estetického vnímání a vyjadřování
9:45 – 10:00 příprava na pobyt venku
10:00 – 12:00 pobyt venku
12:00 – 12:45 hygienické návyky, příprava na oběd
oběd (starší děti – postupné stolování s použitím příboru, hygienické návyky, chůze po akupresurních podložkách, čtení před spaním)
12:45 – 14:30 odpočinek dle individuálních potřeb dětí
postupné vstávání
individuální práce „školáků" s učitelkou
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30 vstávání dětí, TV chvilka, otužování vodou, hygienické návyky
14:45 odpolední svačina
15:00 odpolední zájmové činnosti dětí
volné hry dle přání dětí
individuální práce s dětmi
rozcházení dětí na třídách
15:45 rozcházení dětí ve třídě „BERUŠKY" (dle provozu tříd)
08:00 – 12:00, časový úsek 4 nepřetržitých hodin, v jehož průběhu dítě plní povinnost předškolního vzdělávání
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a v případě výletů, exkursí, kulturních akcí pro děti, besídek, dětských dnů, pobytových akcí organizovaných MŠ, při řešení mimořádných situacích školy apod.